Opkoopregelingen

De overheid maakt geld vrij om een deel van de stikstofbelasting op Natura-2000-gebieden terug te dringen middels vrijwillige opkoop van veehouderijen. Inmiddels hebben wij ervaring in het begeleiden van agrarische ondernemers bij deelname aan zo’n regeling. Welke regelingen zijn er?

Regeling Provincie Gelderland

Gelderse kalverbedrijven konden tot 1 december 2020 aangeven of ze mee wilden doen met een vrijwillige bedrijfsbeëindigingsregeling van de provincie Gelderland. Maar liefst 114 bedrijven hadden zich aangemeld. Inmiddels is de regeling gesloten en heeft de provincie 4 bedrijven aangekocht, waarvan wij er 2 begeleid hebben. Tevens hebben wij een aantal ondernemers begeleid, waarbij het niet tot een akkoord gekomen is. De oorzaken waren met name het beroepsverbod, de verplichting om alle cultuurgronden (ook veldkavels) mee te verkopen of de hoogte van de bieding. 


MGO

De Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) is een andere opkoopregeling voor veehouderijen, waarbij het Rijk geld beschikbaar stelt aan de provincies om met name ‘piekbelasters’ nabij natuurgebieden op te kopen. Deze regeling liep tot 4 september jl., maar is verlengd tot 31 december 2022. Ook voor deze regeling hebben wij ondernemers begeleid in de onderhandelingen met de provincie. Helaas kent ook deze regeling een beroepsverbod. Maar, er zijn wel mogelijkheden om de cultuurgrond te houden en zelfs de ondergrond van de bedrijfsgebouwen terug te kopen middels een erfpacht-constructie. 


MGA2

Minister Van de Wal heeft een ‘woest aantrekkelijke’ stoppersregeling aangekondigd. De regeling Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA2) is ook specifiek bedoeld voor piekbelasters. De MGA2-regeling moet een verbeterde variant worden van de huidige opkoopregeling voor piekbelasters, de MGO. Onder andere het beroepsverbod zou vervallen. Echter, deze nieuwe opkoopregeling voldoet mogelijk niet aan de Europese staatssteunregels. De invoering van deze stoppersregeling is daarom uitgesteld in afwachting van een fiat uit Brussel. 


LBV

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) is een subsidieregeling voor beëindiging van melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen. In aanmerking komen alleen bedrijven met dieren waarvoor productierechten nodig zijn én met een stikstofuitstoot boven een bepaalde drempelwaarde.  De subsidie omvat een vergoeding voor de stallen (gecorrigeerde vervangingswaarde) en een vergoeding voor de productierechten (pluimveerechten, varkensrechten, fosfaatrechten), die ook ingeleverd moeten worden. Er is een sloopverplichting voor de stallen en een verplichte bestemmingswijziging naar een bestemming die het houden van vee niet langer toestaat. Hierdoor wordt de regeling met name interessant voor die locaties waar mogelijkheden zijn voor rood-voor-rood trajecten of verkoop van sloopmeters. De regeling heeft in concept ter inzage gelegen en wordt naar verwachting eind 2022 / begin 2023 opengesteld. 

Zo zijn en komen er verschillende opkoop- en subsidieregelingen om veehouders te verleiden hun bedrijf te beëindigen. Elke regeling heeft zijn eigen specifieke voorwaarden en voor- en nadelen. 

Voor sommige agrarische ondernemers kan de één of de andere regeling interessant zijn op een zeker moment. Weet dan dat VSO makelaars ook ervaring heeft in het begeleiden van ondernemers bij de verkoop aan de provincie c.q.  bij deelname aan een regeling.