Veel gestelde vragen

Aankoop

Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen. Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar het is wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereiste, waarbij de koop pas tot stand komt, nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Koopt u een huis, dan mag u maximaal honderd procent van de waarde van het huis lenen. De bijkomende kosten moet u met eigen geld betalen. De ‘kosten koper’ worden onderverdeeld in de aankoopkosten en financieringskosten.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Banken hanteren strakke spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken. Deze zijn opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in combinatie met ministeriële regelingen. Welke regels zijn dat en wat mag u lenen?
Naast de inkomenseis telt voor geldverstrekkers ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde is. Dat kan zijn:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouwing

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Een bod uitbrengen op uw droomhuis is altijd spannend. Wanneer u geïnteresseerd bent in een object waarin veel mensen interesse hebben dan is de kans groot dat de verkopende makelaar een biedingsformulier heeft voor de geïnteresseerden. Dit biedingsformulier vult u in en levert u digitaal of per e-mail in. Zorg altijd dat u een bevestiging ontvangt, zodat u zeker weet dat uw biedingsformulier goed is ontvangen.

Is er geen biedingsformulier, schrijf dan zelf een brief/e-mail waarin u aangeeft een bieding te willen doen. Vergeet in deze bieding niet om het bod, ontbindende voorwaarden, datum tot wanneer uw bod geldig is en een ondertekening met uw handtekening in te leveren. Een persoonlijke boodschap is optioneel, maar kan voor sommige verkopers doorslaggevend zijn.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. Onder deze kosten vallen:

  • Overdrachtsbelasting;
  • Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
  • Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.

Naast deze kosten dient de koper ook rekening te houden met:

  • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte;
  • Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.

Onder de ‘kosten koper’ vallen niet de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning, dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee wanneer u een woning koopt.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen.

De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de door beide partijen ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Mocht u gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, dan is het verstandig om dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien u dit mondeling doet.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Heeft u een onroerende zaak gekocht of gekregen? Bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond? Of heeft u rechten op onroerende zaken gekocht of gekregen? Dan krijgt u te maken met overdrachtsbelasting.

Vanaf 1 januari 2021 is het tarief veranderd voor de overdrachtsbelasting en gelden er drie mogelijke tarieven: 8%, 2% en 0%. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar. Deze vrijstelling heet startersvrijstelling, maar is ook bedoeld voor jonge doorstromers in de leeftijdsgroep van >18 en <35 jaar. Koopt u een woning met een partner, dan wordt per persoon beoordeeld of voldaan wordt aan de leeftijdseis. Het kan dus zijn dat u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen, maar uw partner 2%.

Koopt u vanaf 1 januari 2021 een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen? En komt u niet in aanmerking voor de startersvrijstelling? Dan is de overdrachtsbelasting 2%. Voor andere onroerende zaken, zoals vakantiewoningen en bedrijfspanden, geldt een tarief van 8%.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

De verkoper stelt in overleg met zijn makelaar een vraagprijs vast welke marktconform is. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist uiteindelijk zelf of hij wenst te verkopen. Wanneer verkoper en koper het over alle zaken eens zijn, komt pas een koop tot stand (na schriftelijke vastlegging).

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Onderhandelingen

Wanneer de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, die hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan, tenzij de makelaar anders besluit of afspreekt met zijn opdrachtgever. De makelaar dient wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is of in gesprek is met een andere kandidaat.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling wanneer de verkoper positief reageert op uw bod. Dus: wanneer de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent nog niet in onderhandeling wanneer de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Een optie geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie gebruikelijk. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die koper en verkoper in de koopakte hebben opgenomen en die de koop kunnen ontbinden.

Het hangt van de situatie af welke ontbindende voorwaarden voor de koper (en de verkoper) nuttig zijn. Het is belangrijk dat u als koper de ontbindende voorwaarden al noemt bij het uitbrengen van een bod, want ook over de ontbindende voorwaarden moet u afspraken maken met de verkoper.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Het antwoord is ja. Wanneer de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod, dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet, dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, vervalt dit eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Taxatie

In een taxatierapport wordt de werkelijke waarde van een woning vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. Een taxatierapport is bijvoorbeeld nodig bij het aanvragen van een hypotheek. Het rapport wordt door de hypotheekaanbieder gevraagd als bewijs voor de werkelijke waarde.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Kopers of verkopers van een woning, agrarisch of bedrijfsmatig vastgoed laten een taxatie uitvoeren vanwege een hypotheekaanvraag of omdat zij de fiscale waarde van het object willen weten. Bij een taxatie schat een taxateur de waarde van het object nauwkeurig in, aan de hand van ingewonnen informatie van onder meer het Kadaster, objecten uit de omgeving en de huidige markt. Het bewuste taxatierapport heeft u binnen 14 dagen in handen.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Afhankelijk van het type object, de locatie en de omvang van het object zal de taxateur een passende offerte voor u opstellen.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Een waardebepaling is een vrijblijvende afspraak waarbij de makelaar bij u langskomt om te bepalen wat de waarde van uw woning, agrarische of bedrijfsmatige object bij verkoop is. Een taxatie is een waarde die schriftelijk wordt vastgelegd, die wordt onderbouwd door bewijslast en daarmee ook bruikbaar is bij bijvoorbeeld een hypotheekverstrekking.

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is een validatie-instituut voor woningtaxaties. Een NWWI-taxatie is een taxatie die is goedgekeurd door validatie-instituut NWWI. Na de goedkeuring is er sprake van een gevalideerd taxatierapport. Voor het aanvragen van een hypotheek heeft u een NWWI gevalideerd taxatierapport nodig of een taxatierapport dat is goedgekeurd door een ander validatie-instituut (Taxateurs Unie, TVI, iValidatie).

Verkoop

Het energielabel van een woning laat een koper in één oogopslag zien hoe energiezuinig de woning is. Met de publicatie van het energielabel wil de overheid huiseigenaren stimuleren om energiezuinige maatregelen te nemen.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Bij de verkoop van een woning aan een nieuwe eigenaar is de woningeigenaar verplicht een definitief energielabel te laten zien. De huiseigenaar vraagt een definitief energielabel zelf aan. Voor de koper is het prettig om te weten hoe energiezuinig de woning is. Want: hoe energiezuiniger de woning, hoe minder energiekosten.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!

Nee, de makelaarskosten vallen niet onder de ‘kosten koper’. Wanneer u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Wanneer u als koper ons inschakelt voor de aankoop van uw woning zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht!